Index
Index
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Ylönen
Catharina (6 Jan 1751 - 13 Mar 1754)
Catharina (13 Apr 1752 - )
Catharina (2 Aug 1752 - abt 1808)
Catharina (25 May 1753 - 26 Apr 1754)
Catharina (21 Dec 1754 - )
Catharina (17 Apr 1757 - 9 May 1833)
Catharina (25 Apr 1758 - 17 Feb 1760)
Catharina (1760 - 14 Aug 1838)
Catharina (14 Jan 1764 - )
Catharina (1765 - 31 Oct 1796)
Catharina (8 Jul 1765 - 28 Mar 1769)
Catharina (14 Feb 1766 - 6 May 1767)
Catharina (1770 - 27 May 1833)
Catharina (1770 - )
Catharina (26 Jan 1770 - )
Catharina (20 Aug 1770 - )
Catharina Pahlsdr (1774 - 24 May 1847)
Catharina (2 Jan 1777 - )
Catharina (10 Mar 1777 - )
Catharina (14 Aug 1777 - )
Catharina (1778 - 18 Feb 1829)
Catharina (12 May 1781 - 30 Apr 1843)
Catharina (27 Mar 1785 - )
Catharina (1 Aug 1786 - 6 Dec 1853)
Catharina (26 Apr 1788 - )
Catharina (10 Apr 1791 - )
Catharina (1796 - 1815)
Catharina (4 Feb 1798 - )
Catharina (27 Mar 1799 - 4 Feb 1850)
Catharina (13 Dec 1799 - )
Catharina (20 Jun 1800 - )
Catharina (5 Jul 1800 - )
Catharina (24 Sep 1800 - )
Catharina (10 Oct 1800 - 18 Feb 1859)
Catharina (22 Jun 1801 - )
Catharina (31 May 1802 - 12 Jun 1804)
Catharina (11 Apr 1803 - )
Catharina (28 Jul 1804 - 25 Jan 1858)
Catharina (1 Jul 1806 - )
Catharina (6 Nov 1806 - 21 Apr 1892)
Catharina Andersdotr (abt 1808 - )
Catharina (24 Mar 1811 - 4 May 1848)
Catharina (3 Dec 1812 - 12 Mar 1872)
Catharina (24 Nov 1813 - )
Catharina (27 Nov 1815 - )
Catharina (12 May 1816 - )
Catharina (12 May 1816 - )
Catharina (28 Feb 1817 - )
Catharina (24 Jul 1824 - 4 Aug 1824)
Catharina (12 Feb 1827 - )
Catharina (18 Jul 1828 - )
Catharina (25 May 1830 - )
Catharina (30 Mar 1833 - )
Catharina (17 Nov 1833 - 30 Sep 1872)
Catharina (3 May 1839 - )
Catharina (1845 - )
Catharina (1845 - )
Catharina (11 May 1853 - )
Catharina (25 Nov 1854 - )
Catharina (2 Jul 1874 - )
Cecilia (10 Oct 1880 - )
Chalib (26 Mar 1865 - )
Christina (5 Jul 1727 - 14 Jan 1804)
Christina (12 May 1744 - 10 May 1760)
Christina (ca 1749 - 1808)
Christina (6 Jan 1749 - )
Christina (ca 1750 - )
Christina (ca 1750 - 7 Nov 1837)
Christina Olofsdr (ca 1750 - )
Christina (15 Jun 1752 - )
Christina (1753 - )
Christina (3 Nov 1753 - )
Christina (1757 - 3 Mar 1833)
Christina (23 Jul 1757 - )
Christina (5 Nov 1758 - )
Christina (6 Jan 1760 - )
Christina (8 Mar 1768 - )
Christina (2 May 1774 - ca 1777)
Christina (3 Jun 1780 - )
Christina (2 Feb 1788 - 12 Nov 1813)
Christina (22 Sep 1790 - )
Christina (22 Dec 1799 - )
Christina (1 Jun 1803 - )
Christina (19 Jun 1807 - 15 Aug 1866)
Christina (8 Aug 1811 - )
Christina (26 Jan 1822 - )
Christina (22 Mar 1822 - )
Christina (31 Aug 1823 - )
Christina (10 Feb 1829 - )
Christina (14 May 1829 - )
Christina (20 Jul 1832 - )
Christina (30 Apr 1854 - )
Christina (21 Nov 1860 - )
Christina (28 Sep 1861 - )
Christina (5 Jun 1875 - )
Christina (18 Aug 1886 - )
Christina Elisabeth (2 Jan 1828 - )
Christina Lovisa (5 Jun 1860 - )
Claes (10 Feb 1729 - )
Daniel (13 Mar 1756 - 27 Feb 1824)
Daniel (8 Oct 1767 - 4 Apr 1790)
Daniel (10 Jun 1785 - 14 Feb 1858)
Daniel (14 May 1788 - )
Daniel (1 Nov 1794 - )
Daniel (6 Aug 1803 - 11 Mar 1868)
Daniel (22 Nov 1803 - )
Daniel (12 Jan 1813 - 22 Dec 1857)
Daniel (15 Mar 1813 - 11 Jul 1877)
Daniel (4 Dec 1814 - )
Daniel (14 Feb 1816 - )
Daniel (4 Jul 1819 - 28 Jan 1876)
Daniel (19 Oct 1827 - )
Daniel (28 Mar 1828 - )
Daniel (13 Jan 1830 - )
Daniel (6 Apr 1832 - 29 Jan 1833)
Daniel (26 Nov 1834 - 10 Jan 1875)
Daniel (14 Mar 1840 - )
Daniel (10 Sep 1840 - 13 Apr 1877)
Daniel (20 Feb 1841 - )
Daniel (2 Mar 1849 - )
Daniel (7 Jul 1851 - )
Daniel (1 Oct 1852 - )
Daniel (27 Jun 1856 - )
Daniel (15 Aug 1857 - )
Daniel (20 May 1869 - )
Daniel (16 Aug 1872 - )
Daniel (11 Apr 1884 - )
Daniel (4 Sep 1884 - )
David (30 Jul 1834 - )
David Eriksson (9 Feb 1846 - )
David (10 Dec 1849 - )
David (13 Dec 1852 - )
David (18 May 1860 - )
David (14 Dec 1864 - )
David (1865 - )
David (26 Aug 1869 - )
David (29 Sep 1869 - )
David (9 Jul 1882 - )
död född (16 Jun 1749 - )
död född (25 Jul 1807 - )
död född (8 Jan 1813 - 8 Jan 1813)
död född (23 Sep 1813 - )
död född (3 Dec 1814 - )
Dorothea (1686 - 1732)
Dorothea (16 May 1763 - 24 Apr 1764)
Dorothea (19 Sep 1791 - 3 Feb 1871)
Dorothea (20 May 1849 - )
Edla (8 Jan 1876 - )
Edvard (11 Oct 1897 - )
Eino Wilho (7 Sep 1893 - )
Elias (1767 - )
Elias (24 Dec 1785 - )
Elias (5 Jun 1814 - )
Elias (12 Jan 1874 - )
Elin (abt 1656 - 1736)
Elin (ca 1692 - )
Elin (1709 - abt 1750)
Elina (1 Nov 1891 - )
Elisabeth (1715 - 22 Feb 1794)
Elisabeth (23 May 1722 - )
Elisabeth (31 Oct 1722 - 20 Mar 1766)
Elisabeth (1724 - 26 Feb 1804)
Elisabeth (ca 1725 - )
Elisabeth (8 Apr 1729 - )
Elisabeth (1730 - )
Elisabeth (ca 1735 - 1776)
Elisabeth (7 May 1735 - Jul 1735)
Elisabeth (20 Sep 1737 - 4 May 1738)
Elisabeth (ca 1740 - )
Elisabeth (ca 1740 - )
Elisabeth (ca 1740 - )
Elisabeth Larsdr (1743 - 1783)
Elisabeth (18 Dec 1744 - )
Elisabeth (ca 1745 - )
Elisabeth (11 May 1745 - )
Elisabeth (30 Mar 1746 - )
Elisabeth (ca 1751 - 1797)
Elisabeth of a previous wife? (1752 - 30 Mar 1821)
Elisabeth (19 Nov 1753 - 20 Apr 1765)
Elisabeth (10 Oct 1760 - 3 Mar 1824)
Elisabeth (5 Apr 1761 - 15 Jun 1764)
Elisabeth (23 May 1761 - )
Elisabeth (9 Feb 1762 - 20 Jan 1809)
Elisabeth (5 Dec 1764 - 1783)
Elisabeth (1765 - )
Elisabeth (1765 - 19 Apr 1826)
Elisabeth (14 Jul 1765 - 30 May 1788)
Elisabeth (16 Jul 1765 - )
Elisabeth (ca 1767 - )
Elisabeth (5 Nov 1770 - )
Elisabeth (4 May 1774 - )
Elisabeth (12 May 1775 - )
Elisabeth (2 May 1779 - 31 Jan 1841)
Elisabeth (1782 - 11 Jun 1810)
Previous · Next