Index
Index
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Ruuskanen
Karl (5 Jun 1835 - )
Karl (5 Jan 1839 - )
Karl (12 Nov 1846 - )
Karl (27 Nov 1870 - )
Karl Ferdinand (16 Apr 1812 - )
Karl Gustaf (5 Dec 1803 - 18 Jul 1877)
Karl Gustaf (19 Sep 1815 - )
Karl Henrik (19 Jun 1829 - )
Karl Henrik (3 Jul 1845 - )
Karl Johan (7 Mar 1834 - )
Karl Johan (3 Sep 1845 - )
Karl Johan (4 Sep 1858 - )
Karl Johan (11 Aug 1865 - )
Karl Johan (23 Jun 1866 - )
Karl Johan (8 Sep 1866 - )
Karl Petter (29 Mar 1816 - 15 Oct 1873)
Karl Petter (2 Jul 1822 - 5 Mar 1888)
Karl Petter (14 Feb 1825 - )
Karl Petter (1827 - )
Karl Petter (12 Apr 1838 - )
Karl Petter (22 Aug 1840 - )
Karl Petter (2 Jan 1844 - )
Karl Petter (10 Aug 1845 - )
Karl Petter (21 Jan 1846 - )
Karl Petter (14 Mar 1847 - )
Karl Petter (10 Sep 1848 - )
Karl Petter (10 Aug 1852 - )
Karl Petter (11 Mar 1869 - )
Karl Petter (23 Oct 1874 - )
Karl Petter (16 Feb 1875 - )
Karl Wilhelm (2 Jul 1855 - )
Karolina (4 Feb 1833 - )
Karolina (29 Sep 1849 - )
Karolina (20 Jan 1860 - Jan 1860)
Karolina Lovisa (3 Aug 1832 - )
Klara Maria (3 Oct 1845 - )
Klara Maria (6 Mar 1849 - )
Klara Maria (7 Jun 1850 - )
Lars (1718 - )
Lars (1721 - 1773)
Lars (27 Jun 1725 - )
Lars (24 Mar 1749 - )
Lars (1753 - 2 Mar 1809)
Lars (15 Apr 1766 - )
Lars eller Kalm (1767 - 11 Jun 1836)
Lars (25 Sep 1774 - )
Lars (22 Nov 1796 - 20 Feb 1878)
Lars (21 Jul 1799 - )
Lars Johan (2 Oct 1803 - 6 Jul 1861)
Lars Johan (5 Nov 1820 - )
Lovisa (10 May 1815 - 2 Jan 1890)
Lovisa (8 Mar 1818 - )
Lovisa (19 Sep 1840 - )
Lovisa (24 Jul 1850 - )
Lovisa (15 Jun 1861 - )
Magnus (28 Aug 1759 - )
Margareta (3 Aug 1741 - )
Margareta (22 Jun 1793 - )
Margareta Sofia (12 Jun 1789 - )
Maria (ca 1730 - )
Maria (1740 - )
Maria (1 Jan 1752 - 28 Jan 1815)
Maria (14 Dec 1753 - )
Maria (21 Apr 1759 - )
Maria (1760 - 6 Jun 1800)
Maria (18 Apr 1761 - )
Maria (16 Jun 1761 - )
Maria (1762 - )
Maria (26 Dec 1772 - )
Maria (27 Nov 1778 - )
Maria (4 Sep 1784 - )
Maria (21 Sep 1786 - )
Maria (23 Sep 1792 - 19 Feb 1860)
Maria (1793 - )
Maria (20 Jan 1797 - 16 Jan 1873)
Maria (1808 - 20 Jan 1870)
Maria (27 Mar 1825 - )
Maria (26 Jul 1834 - )
Maria (15 Aug 1853 - )
Maria (31 Oct 1853 - )
Maria (9 Sep 1864 - )
Maria Alexandra (23 Jun 1869 - 16 Sep 1888)
Maria Christina (11 Nov 1814 - )
Maria Christina (1815 - 11 Nov 1888)
Maria Christina (1827 - )
Maria Christina (31 Jul 1827 - )
Maria Christina (17 Dec 1829 - 25 Dec 1864)
Maria Christina (18 May 1831 - )
Maria Christina (13 Feb 1854 - )
Maria Elisabeth (28 Jun 1794 - )
Maria Elisabeth (3 Sep 1797 - )
Maria Elisabeth (31 Jan 1817 - 20 May 1872)
Maria Elisabeth (4 Nov 1817 - )
Maria Elisabeth Antintyt (21 Apr 1821 - )
Maria Elisabeth (12 Mar 1839 - )
Maria Fredrika (6 Jun 1830 - )
Maria Helena (1769 - )
Maria Helena (29 Sep 1785 - 16 Oct 1862)
Maria Helena (3 Jul 1817 - )
Maria Karolina (12 Jul 1832 - )
Maria Karolina (12 Sep 1853 - )
Maria Lovisa (28 Sep 1848 - )
Maria Lovisa (20 Oct 1860 - )
Maria Lovisa (26 Jul 1863 - Jul 1863)
Maria Paulina (3 Oct 1880 - )
Maria Sofia (5 Oct 1803 - )
Maria Sofia (15 May 1822 - 4 Mar 1882)
Maria Ulrika (23 Mar 1808 - )
Martha Elisabeth (13 Jan 1772 - )
Matts (1705 - 1762)
Matts (26 Feb 1733 - )
Matts (1737 - )
Matts (1742 - 1795)
Matts (1750 - 1770)
Matts Johansson (abt 1755 - )
Matts (25 Apr 1756 - )
Matts Johansson (1761 - 22 Apr 1814)
Matts (4 Feb 1769 - 1829)
Matts (14 Mar 1790 - )
Matts (24 Feb 1791 - )
Matts (15 Sep 1791 - )
Matts (28 Dec 1791 - )
Matts (17 May 1795 - )
Matts (31 Aug 1799 - )
Matts (8 Mar 1800 - 11 Nov 1869)
Matts Johansson (3 Jan 1804 - )
Matts (20 Apr 1804 - 3 Nov 1870)
Matts (10 Dec 1818 - 8 Aug 1886)
Matts (12 May 1828 - 7 Jan 1873)
Matts (23 Feb 1830 - )
Matts (3 Jan 1855 - )
Matts (15 Jul 1879 - )
Matts Henrik (1833 - )
Matts Henrik (1835 - )
Matts Henrik (9 Feb 1845 - )
Matts Henrik (5 Aug 1854 - )
Matts Henrik (2 Jan 1856 - )
Matts Wilhelm (9 Aug 1868 - )
Mertha (25 Oct 1754 - )
Mertha Sofia (27 Jan 1775 - )
Michel (12 Mar 1806 - )
Nils (1714 - )
Nils eller Rusk (1739 - )
Nils (4 Nov 1747 - )
Nils (28 Aug 1752 - )
Nils (14 Nov 1764 - )
Nils eller Larm/Lamm (1767 - 21 May 1818)
Nils (1770 - )
Nils (31 May 1791 - )
Nils (13 Nov 1798 - 12 Apr 1874)
Nils (24 Apr 1799 - abt 1863)
Nils (30 Oct 1803 - )
Nils (1 Mar 1830 - )
Nils Johan (22 Mar 1829 - )
ödöpt (1 Mar 1794 - )
Oskar Albin (26 Mar 1873 - )
Oskar Fabian (28 Jun 1853 - )
Otto (18 Mar 1825 - 14 Jan 1859)
Otto (26 Jul 1840 - 22 Feb 1889)
Otto (22 Jan 1849 - )
Otto Fredrik (26 Nov 1833 - )
Otto Wilhelm (abt 30 Jun 1832 - )
Otto Wilhelm (6 Jan 1844 - )
Otto Wilhelm (9 Apr 1856 - )
Otto Wilhelm (21 Oct 1869 - )
Otto Wilhelm (28 May 1874 - )
Påhl (18 May 1721 - )
Påhl Samuelsson (ca 1798 - )
Påhl Samuelsson (abt 1800 - )
Påhl (15 Jul 1802 - )
Påhl Johan (10 Jan 1848 - )
Påhl Johan (10 May 1826 - 12 Dec 1844)
Påhl Johan (10 Aug 1845 - )
Petter (1719 - 1785)
Petter (27 Feb 1759 - 24 Jun 1825)
Petter (29 Jun 1762 - 15 Nov 1837)
Petter (20 Feb 1766 - 26 Jul 1820)
Petter (16 Dec 1767 - )
Petter (9 Apr 1769 - 27 Jan 1849)
Petter (28 Jun 1772 - )
Petter (19 Jul 1774 - )
Petter (15 Sep 1781 - )
Petter (29 Nov 1784 - )
Petter (8 Sep 1787 - )
Petter (4 Oct 1792 - )
Petter (14 Mar 1793 - )
Petter (20 May 1797 - )
Petter (5 Feb 1799 - )
Petter (10 Aug 1802 - )
Petter (12 Jul 1803 - 16 Mar 1867)
Petter (1 May 1818 - )
Petter (1831 - )
Petter (9 May 1839 - )
Petter (1 Nov 1843 - )
Petter (8 Aug 1845 - )
Petter (31 Mar 1854 - )
Petter (14 Feb 1869 - )
Petter Aleksander (4 Sep 1838 - 5 Jan 1878)
Previous · Next