Index
Index
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Taskinen
Catharina (1759 - 14 Dec 1806)
Catharina (1760 - 2 Feb 1826)
Catharina (abt 1762 - )
Catharina (1774 - 18 Apr 1826)
Catharina (5 Mar 1774 - )
Catharina (12 Sep 1776 - )
Catharina (1780 - 23 Aug 1847)
Catharina (2 Jul 1787 - )
Catharina (1792 - 9 Apr 1832)
Catharina (1 Aug 1792 - )
Catharina (25 Nov 1796 - 29 Feb 1868)
Catharina (25 Nov 1796 - )
Catharina (6 Dec 1808 - 1 May 1862)
Catharina Karolina (3 Dec 1837 - )
Catharina Lovisa (25 Nov 1857 - )
Catharina Lovisa (1 Sep 1861 - )
Christina (1702 - 1768)
Christina (1706 - 1777)
Christina (23 Nov 1737 - )
Christina (1747 - )
Christina (ca 1748 - )
Christina (30 Jan 1749 - )
Christina (7 Jul 1755 - )
Christina (12 Apr 1778 - )
Christina (15 Jul 1778 - )
Christina (4 Mar 1781 - )
Christina (3 Mar 1782 - )
Christina (1 Oct 1785 - )
Christina (4 Nov 1785 - )
Christina (5 Dec 1785 - )
Christina (15 Feb 1801 - )
Christina Lovisa (21 Mar 1832 - )
Daniel Johan (26 Nov 1848 - )
David (15 Dec 1824 - )
David (8 Jul 1860 - )
död född (24 Apr 1805 - 24 Apr 1805)
död född (17 Nov 1816 - 1816)
död född (16 Feb 1861 - 16 Feb 1861)
Elin (1774 - )
Elisabeth (7 Mar 1777 - )
Elisabeth (16 Jul 1784 - )
Elisabeth Sofia (22 Jan 1858 - )
Erik (15 Jul 1728 - 1771)
Erik (16 Jun 1753 - )
Erik (26 Mar 1758 - )
Erik (abt 1760 - )
Erik (20 Sep 1787 - )
Erik (7 Apr 1790 - )
Erik (1821 - )
Erik (1821 - )
Erik (31 Mar 1821 - )
Erik (1830 - )
Erik (8 Sep 1854 - )
Erik Johan (27 Oct 1771 - 30 Mar 1826)
Erik Johan (2 Jan 1803 - 26 Apr 1874)
Erik Johan (29 Jan 1805 - )
Erik Johan (25 Jun 1815 - )
Erik Johan (15 Sep 1827 - )
Erik Johan (14 May 1839 - )
Erika Elisabeth (14 Aug 1861 - )
Eva (ca 1680 - )
Eva (1735 - )
Eva (7 Nov 1859 - )
Eva (24 Apr 1863 - 24 Apr 1863)
Eva Christina (19 Jun 1866 - )
Eva Elisabeth (24 Jun 1871 - )
Eva Sofia (1824 - 7 Sep 1888)
Eva Sofia (20 Jun 1862 - )
father (ca 1700 - )
father (ca 1750 - )
Ferdinand (8 Jun 1847 - )
Ferdinand (24 Jul 1876 - )
Fredrika Lovisa (3 Jul 1852 - )
Gustaf (20 Oct 1821 - 21 Jan 1874)
Gustaf Albin (25 Mar 1864 - )
Gustaf Albin (31 Mar 1877 - )
Gustaf Aleksander (6 Oct 1861 - )
Gustava Wilhelmina (20 May 1850 - )
Hedvig (26 Jun 1784 - 13 Feb 1862)
Hedvig Lovisa (27 Jan 1849 - )
Hedvig Sofia (23 Jul 1827 - )
Helena (31 Jul 1723 - )
Helena (1735 - )
Helena (ca 1748 - )
Helena (1758 - )
Helena (1769 - )
Helena (17 Jun 1782 - )
Helena (30 Dec 1782 - )
Helena (1785 - abt 1843)
Helena (21 Feb 1790 - )
Helena (27 May 1794 - )
Helena Catharina (26 Nov 1806 - )
Helena Catharina (23 Jan 1818 - )
Helena Catharina (6 Jun 1828 - )
Helena Catharina (2 Apr 1831 - )
Helena Catharina (12 Jun 1833 - )
Helena Catharina (13 Apr 1848 - )
Helena Christina (21 Jan 1831 - )
Helena Christina (13 Apr 1849 - )
Helena Elisabeth (8 Mar 1816 - 21 Dec 1891)
Helena Elisabeth (6 Jan 1831 - )
Helena Sofia (19 Aug 1794 - )
Helena Sofia (25 Aug 1818 - 17 Dec 1867)
Henrik (11 Feb 1778 - )
Henrik (27 Sep 1791 - )
Henrik (23 Jan 1797 - )
Henrik (31 Mar 1813 - )
Henrik (1820 - 26 Aug 1886)
Henrik Johan (24 Feb 1855 - )
Henrika Lovisa (21 Oct 1861 - )
Henrika Maria (17 Jul 1839 - )
Henrika Maria (5 Jan 1847 - )
Henrika Maria (22 Jun 1857 - )
Herman (6 Sep 1792 - )
Herman (17 Apr 1824 - )
Hilda (7 Jul 1864 - )
Hilda (5 Sep 1880 - )
Hilda Lovisa (21 Jan 1849 - )
Hilda Lovisa (27 Jan 1850 - )
Hilda Lovisa (10 Dec 1854 - )
Hilda Maria (2 Nov 1850 - Nov 1850)
Hilda Maria (6 Jan 1854 - )
Hilda Maria (14 May 1858 - )
Hilda Olivia (Jun 1876 - )
Hilma Johanna (8 Jun 1863 - )
Hilma Maria (24 Mar 1873 - )
Ida Wilhelmina (2 Aug 1861 - )
Ingeborg (21 Feb 1740 - )
Isaak Mattsson (abt 1796 - )
Ivar (ca 1712 - )
Ivar (20 Jun 1740 - 1788)
Ivar (7 Aug 1750 - )
Ivar (11 Mar 1774 - )
Jakob Johanssn (1804 - 25 Feb 1869)
Jakob (29 Aug 1832 - )
Jeremias (15 Jul 1874 - 12 Dec 1875)
Johan (ca 1714 - 21 Jul 1748)
Johan (19 Apr 1738 - )
Johan eller Fardig (1745 - 14 Feb 1832)
Johan (18 Jan 1746 - 16 Nov 1776)
Johan (13 Feb 1755 - )
Johan (16 Feb 1760 - )
Johan (27 Mar 1761 - )
Johan (2 Aug 1779 - )
Johan (1785 - 12 Apr 1861)
Johan (2 Feb 1785 - )
Johan (28 Apr 1787 - 9 May 1860)
Johan (1788 - )
Johan (17 Jan 1796 - )
Johan (5 Apr 1804 - )
Johan (11 Feb 1807 - )
Johan (13 Oct 1809 - )
Johan (5 Jan 1810 - )
Johan (6 Oct 1811 - )
Johan (27 May 1815 - )
Johan (5 Jul 1816 - 1 Feb 1868)
Johan Adamssn (9 Dec 1844 - )
Johan (22 Jan 1849 - 1 Aug 1878)
Johan (24 May 1868 - )
Johan Henrik (17 Apr 1763 - )
Johanna (7 Jun 1717 - )
Johanna (ca 1770 - 17 Feb 1831)
Jörän (ca 1680 - )
Jörän (abt 1700 - )
Jörän (23 Jan 1725 - )
Jörän (1748 - 18 Jan 1802)
Jörän (24 Jun 1751 - )
Jörän (22 Nov 1751 - 1807)
Jörän (27 Apr 1774 - )
Jörän (19 Sep 1778 - )
Jörän (16 Apr 1783 - )
Jörän (26 Jun 1785 - 17 Nov 1841)
Jöran (1792 - )
Jörän Adolf (7 Jul 1799 - 5 Apr 1861)
Jörän Adolf (16 May 1827 - )
Jörän Henrik (17 Dec 1814 - )
Jörän Johan (11 Feb 1796 - 4 Jul 1856)
Josef Jonasson (1780 - )
Josef (17 Jan 1811 - )
Juliana Sofia (26 Feb 1765 - )
Kael Georg (27 Jun 1857 - 1857)
Karl Adamsson (1804 - )
Karl (30 Nov 1816 - )
Karl (5 Dec 1823 - )
Karl (5 Oct 1838 - )
Karl (29 Sep 1876 - )
Karl Adolf (1833 - 4 Jun 1869)
Karl Gustaf (27 May 1863 - )
Karl Gustaf (30 May 1864 - )
Karl Henrik (21 Aug 1808 - )
Karl Henrik (30 Apr 1818 - )
Karl Johan Jöranssn (24 May 1832 - )
Karl Johan (24 Dec 1833 - )
Karl Johan (11 Oct 1842 - )
Karl Johan (29 Sep 1860 - )
Previous · Next